Get Adobe Flash player

Naslovnica Ekologija - članci

Ekologija

Što je ekologija?

Ekologija je prirodna znanost koja proučava odnose među živim organizmima, njihov utjecaj na okoliš u kojem obitavaju, te utjecaj tog okoliša na njih. Iako se razvila kao grana biologije, ekologija se, osim onih iz biologije, koristi i saznanjima iz kemije, fizike, matematike, te iz brojnih drugih prirodnih znanosti.

Sama riječ dolazi iz grčkog oikos - dom, mjesto za život i logos - nauka

Izvor: Wikipedia
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ekologija


ŠTO SVE MOŽE BITI OPASNI OTPAD?

Kako definirati opasni otpad?

Opasni otpad je svaki otpad koji sadrži tvari koje imaju neko od sljedećih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom (Zakon o otpadu).
Opasna svojstva proizvoda, tehnoloških procesa i otpada svake su godine sve brojnija, a ispitivanja o štetnosti sve opsežnija i dugotrajnija. Važno je odrediti udio opasne tvari u otpadu, odnosno koja količina opasne tvari čini nešto opasnim te u kojim uvjetima.

Što sve može biti opasni otpad?

Svaki sudionik u postupanju s otpadom, od proizvođača, skupljača, prijevoznika do obrađivača i odlagača, svrstava otpad po Katalogu koji je sastavni dio Pravilnika o vrstama otpada, a ako sumnja i želi se uvjeriti ili dokazati da određena specifična vrsta otpada ipak jest ili nije opasni otpad, treba propisanim kemijskim i/ili fizikalnim metodama utvrditi opasna svojstva, odnosno udio opasne tvari prema odredbama Pravilnika o vrstama otpada.

Ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava opasnog otpada mogu provoditi samo stručne institucije kojima je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša (Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost nalazi se na web stranici Ministarstva)

Koje primjere otpada koji je označen kao opasni otpad nalazimo u svakodnevnom životu?

U Katalogu koji je sastavni dio Pravilnika o vrstama otpada, opasan otpad označen je zvjezdicom: boje, tinta, ljepila i smole, otapala, fotografske kemikalije, pesticidi, baterije (nikal-kadmij baterije i olovne baterije), akumulatori, otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje

Opasni otpad mora se odvojeno sakupljati (Zakona o otpadu).
Odvojeno prikupljeni opasni otpad može se reciklirati i dužnost svakog građanina je odmah prijaviti inspekciji zaštite okoliša tj. policiji, svako nepravilno postupanje s opasnim otpadom.
Izvor: časopis "Okoliš", glasilo Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  http://okolis.mzopu.hr

Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Friš d.o.o. primjenom informacijske tehnologije

Skupljajmo zajedno stare baterije

Anketa

Što radite sa starim akumulatorima i malim baterijama?